Nazwa Szkoły

Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów

do klas pierwszych

w roku szkolnym 2021/2022

UWAGA

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole przeprowadzana jest rekrutacja elektroniczna, która odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim. Prosimy o wypełnianie wszystkich pól w formularzu zgłoszeniowym!

 1. Podstawa prawna:
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) art. 9-15) i art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 6. Kryteria i zasady rekrutacji:
 7. Szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora liceum ustala i ogłasza na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listę uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.
 8. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
 9. Przewiduje się utworzenie klasy ogólnej, pedagogiczno – psychologicznej
  i językowej.
 10. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 11. Każdemu uczniowi szkoły gwarantuje się naukę języka angielskiego. Grupy językowe będą tworzone z uwzględnieniem umiejętności uczniów. Podział na grupy zaawansowania zostanie dokonany na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz diagnozy przeprowadzonej w pierwszym tygodniu nauki. Utworzenie grup językowych jest uzależnione od liczby kandydatów.
 12. Drugim językiem nauczania jest do wyboru przez uczniów/rodziców/opiekunów prawnych – j. niemiecki, język hiszpański, język francuski.
 • Oferta szkoły oraz wykaz przedmiotów i konkursów punktowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego:

Ukierunkowanie przedmiotowe

Przedmioty punktowane

Konkursy punktowane

Klasa ogólna

(swoboda wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od zainteresowań uczniów, wybór dokonywany podczas składania dokumentów o przyjęcie do szkoły)

język polski, matematyka oraz dwa przedmioty do wyboru spośród następujących: język obcy nowożytny, historia, wos, biologia, chemia, geografia, fizyka

konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty

Klasa pedagogiczno   – psychologiczna

(swoboda wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od zainteresowań uczniów, wybór dokonywany podczas składania dokumentów o przyjęcie do szkoły)

język polski, matematyka oraz dwa przedmioty do wyboru spośród następujących: język obcy nowożytny, historia, wos, biologia

konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty

Klasa językowa

(realizacja języka angielskiego
i drugiego języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym oraz swobodny wyboru trzeciego rozszerzenia przedmiotowego w zależności od zainteresowań uczniów)

język polski, matematyka oraz język angielski i drugi język obcy nowożytny

konkursy przedmiotowe z przedmiotów punktowanych umieszczone w wykazie kuratora oświaty

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w ósmej klasie szkoły podstawowej i za szczególne osiągnięcia ucznia:

Punktowany element

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

Jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

Jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia ósmej klasy z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty. Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym (można brać pod uwagę tylko osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). O przydziale decyduje dyrektor na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. Poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.). Fragment rozporządzenia znajduje się pod tabelką.

18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. O przydziale decyduje dyrektor.

3 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata przelicza się zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
– język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent
– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

Maksymalnie po 35 punktów z języka polskiego i matematyki oraz 30 punktów z języka obcego – razem 100

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku rekrutacji

200 punktów

 1. Przeliczanie na punkty kryterium, za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną podsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

dobrym – przyznaje się 13 punkty,

dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia ósmej klasy z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

dobrym – przyznaje się 13 punkty,

dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami (art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty) są przyjmowani w pierwszej kolejności .
 3. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów (kryteria ex-aequo) w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

sieroty: osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

kandydaci z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym lub młodszych);

osoby niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin, w których któryś z rodziców lub rodzeństwa jest niepełnosprawny;

dzieci wychowywane samotnie przez jednego opiekuna prawnego;

kandydaci z wyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych;

osoby z wyższą oceną z przedmiotów rozszerzonych w danej klasie.

 1. Kandydaci, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową w roku szkolnym innym niż bieżący, mogą brać udział tylko w rekrutacji dodatkowej.
 2. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiej ośmioletniej szkole podstawowej przyjmowani są do liceum na podstawie dokumentów wynikających z odrębnych przepisów

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. (do godz. 15.00) – składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

2 sierpnia 2021 r. (godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kompletny zestaw dokumentów

złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły musi zawierać:

 

✔    prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum – wydruk komputerowy,

✔    dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ex-aequo, które są wymienione we wniosku kandydata,

✔    zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych,

✔     świadectwo ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej,

✔    zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

✔    oświadczenie o wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,

✔    oświadczenie o wyborze drugiego języka obcego nowożytnego ( język francuski, język hiszpański, język niemiecki)

✔     kwestionariusz ucznia szkoły,

✔    dwa zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).

UWAGA – dokumenty muszą być złożone w teczce opisanej pismem drukowanym imieniem i nazwiskiem Kandydata oraz nazwą klasy.

Dzień otwarty oraz inne dni, w czasie których można poznać szkołę:

 • ✔31 marca 2021 r. – III Dzień z Psychologią
 • ✔16 kwietnia 2021 r. – XI Konkurs Matematyczny
 • ✔30 kwietnia 2021 r. – II Dzień Ścisłowca (konkurs interdyscyplinarny – chemia, biologia, fizyka, geografia)
 • ✔Dzień Otwarty – 28 maja 2021r